มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
การแสดงผลการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช​อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ
ติดป้ายชื่อพรรณไม้ และ ขยายพันธุ์ต้นคะน้าเขา
การประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการ อพ.สธ.
โครงการพัฒนาและถ่ายภูมิปัญญาการผลิตพืชท้องถิ่นตามวิถีพอเพียง
ประชุมคณะกรรมการโครงการอพ.สธ. มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 1/2561
โครงการค่ายเยาวชนคนเก่งสืบสานภูมิปัญญาการทำนาภาคใต้ ครั้ง 6
โครงการสืบสาน สร้างสรรค์ พืชภูมิปัญญาพื้นบ้าน เพื่อสุขภาวะชุมชนกงหรา จังหวัดพัทลุง วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อการจัดการทรัพยากรพื้นถิ่นตามวิถีพอเพียง
โครงค่ายเยาวชนคนเก่งสืบสานภูมิปัญญาการทำนาภาคใต้ครั้งที่ 5
พิธีเปิดป้ายและเปิดสวนไม้ของพ่อ (ต้นไม้ของพ่อหลวง เนื่องในโอกาสวันเครดิตยูเนี่ยนสากลประจำปี 2560 (18 ก.พ. 2560)
การจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ครั้งที่ 1/2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 (2 ก.พ. 2560)
ปลูกต้นไม้มงคล (ไม้พะยูง) จำนวน 99 ต้น เพื่อพ่อ (4 ก.ย. 2559)
ศึกษาดูงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย: หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน (23-29 มี.ค. 2559)
โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 6 ปี 2559 (14-15 มี.ค. 2559)
ประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่างฯ มอ.สงขลานครินทร์ เครือข่าย อพ.สธ. C (7 มี.ค. 2559)
กิจกรรมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (12-21 มิถุนายน 2558 และ 21-30 สิงหาคม 2558)
โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อพ.สธ.) ครั้งที่ 1/2558 (12-13 มีนาคม 2558)
ปลูกต้นไม้วันพ่อแห่งชาติ (19 พ.ย. 2557)
โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและศึกษาดูงานกลุ่มภารกิจภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม (24-26 มี.ค. 2557)
คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา (อ.ดร. วัลลภา เชยบัวแก้ว คชภักดี) ร่วมถ่ายรายการแมคอินไทยแลนด์ (22 มีนาคม 2557)


หน้าที่ :