โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
กิจกรรมโครงการฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
กิจกรรม พ.ศ.2553
กิจกรรม พ.ศ.2554
กิจกรรม พ.ศ.2555
กิจกรรม พ.ศ.2556
กิจกรรม พ.ศ.2557
กิจกรรม พ.ศ.2558
กิจกรรม พ.ศ.2559
กิจกรรม พ.ศ.2560
กิจกรรม พ.ศ.2561
 
กิจกรรม พ.ศ.2560 กลับหน้าหลัก

กิจกรรมโครงการฯ พ.ศ.2560

วันที่ กิจกรรม
2 ก.พ. 2560 การจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ครั้งที่ 1/2560 ประจำปีงบประมาณ 2560
18 ก.พ. 2560 พิธีเปิดป้ายและเปิดสวนไม้ของพ่อ (ต้นไม้ของพ่อหลวง เนื่องในโอกาสวันเครดิตยูเนี่ยนสากลประจำปี 2560
เม.ย. 2560 โครงค่ายเยาวชนคนเก่งสืบสานภูมิปัญญาการทำนาภาคใต้ครั้งที่ 5
ก.ย. 2560 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อการจัดการทรัพยากรพื้นถิ่นตามวิถีพอเพียง
ก.ย. 2560 โครงการสืบสาน สร้างสรรค์ พืชภูมิปัญญาพื้นบ้าน เพื่อสุขภาวะชุมชนกงหรา จังหวัดพัทลุง วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน