โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
กิจกรรมโครงการฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
กิจกรรม พ.ศ.2553
กิจกรรม พ.ศ.2554
กิจกรรม พ.ศ.2555
กิจกรรม พ.ศ.2556
กิจกรรม พ.ศ.2557
กิจกรรม พ.ศ.2558
กิจกรรม พ.ศ.2559
กิจกรรม พ.ศ.2560
กิจกรรม พ.ศ.2561
 
กิจกรรม พ.ศ.2553 กลับหน้าหลัก

กิจกรรมโครงการฯ พ.ศ.2553

วันที่ กิจกรรม
29 ก.ย. 2553 เปิดตัวโครงการต้นไม้เพื่อการศึกษา ณ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน
24 พ.ย. 2553 คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตร่วมปลูกต้นไม้ตามโครงการต้นไม้เพื่อการศึกษา 2,000 ต้น
5 ธ.ค. 2553 โครงการปลูกไผ่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
26 ธ.ค. 2553 โครงการปลูกยางนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
26 ธ.ค. 2553 เยาวชนรอบรั้วม.ทักษิณ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ