โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
กิจกรรมโครงการฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
กิจกรรม พ.ศ.2553
กิจกรรม พ.ศ.2554
กิจกรรม พ.ศ.2555
กิจกรรม พ.ศ.2556
กิจกรรม พ.ศ.2557
กิจกรรม พ.ศ.2558
กิจกรรม พ.ศ.2559
กิจกรรม พ.ศ.2560
กิจกรรม พ.ศ.2561
 
รายงานผลการดำเนินงาน กลับหน้าหลัก

กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร
- กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช
- กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
- กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช

กรอบการใช้ประโยชน์
- กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช
- กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช
- กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช (ไม่มีการดำเนินกิจกรรม)

กรอบการสร้างจิตสำนึก
- กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช