โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
โครงการวิจัยฯ
โครงการวิจัยฯ
 
โครงการวิจัยฯ กลับหน้าหลัก

 
-บันทึกประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย อพ.สธ.

-
แนวทางการดำเนินงานตามกรอบ อพ.สธ.

ทุนวิจัยมุ่งเป้า ประจำปี 2562

1. ประกาศรับข้อเสนอทุนมุ่งเป้า ประจำปี 2562

2. คู่มือกรอบการวิจัยมุ่งเป้า

3. กรอบวิจัยมุ่งเป้า

4. แบบเสนอแผนงานวิจัย

5. แบบเสนอโครงการวิจัย

6. คู่มือการเขียนแบบเสนองานวิจัย

7. คู่มือการเขียนแบบเสนอโครงการวิจัย

8. หนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษา

9. หนังสือรับรองแสดงความประสงค์นำผลงานไปใช้ประโยชน์

โครงการวิจัย ประจำปี 2563

1. แบบเสนอแผนงานวิจัย

2. แบบเสนอโครงการวิจัย

3. คู่มือการเขียนแบบเสนองานวิจัย

4. คู่มือการเขียนแบบเสนอโครงการวิจัย

5. หนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษา

6. หนังสือรับรองแสดงความประสงค์นำผลงานไปใช้ประโยชน์

โครงการบริการวิชาการ ประจำปี 2563

1. แบบฟอร์มโครงการบริการวิชาการ

2. แนวทางการเสนอของบประมาณโครงการบริการวิชาการ