โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
เกี่ยวกับโครงการ
ความเป็นมา
แม่บทโครงการฯ
 
แม่บทโครงการฯ กลับหน้าหลัก

 
  • (ดาว์นโหลด) แผนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ระยะ 5 ปีที่ห้า (1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2559)

  • (ดาว์นโหลด) แผนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2564)