ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 8 พ.ค.61 ถึงวันที่ 8 พ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการ อพ.สธ.
 
     
การประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักา์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดย อาจารย์ ดร.สุชาติ  สุขสถิตย์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อาจารย์ ดร.วันลภ ดิษสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และนายเทพรัตน์  จันทพันธ์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน เข้าร่วมในการประชุมแลกเปลี่ยน พร้อมทั้งมหาวิทยาลัยทักษิณได้ร่วมนำเสนอนิทรรศการกิจกรรมการดำเนินงานโครงการอพ.สธ. และสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวพื้นบ้าน ได้แก่ ขนมข้าวพองรสข้าวยำจากข้าวสังหยด ขนมซูชิจากข้าวพื้นบ้าน และการแปรรูปสมุนไพร เป็นพิมเสนน้ำ น้ำมันเหลืงเป็นต้น  ซึ่งได้รับความสนใจและเกิดภาคีเครือข่ายการทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศ

เขียนและบันทึกภาพ โดยวิจิตรา  อมรวิริยะชัย