ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 2 พ.ค.61 ถึงวันที่ 2 พ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการพัฒนาและถ่ายภูมิปัญญาการผลิตพืชท้องถิ่นตามวิถีพอเพียง
 
     
การอบรมเชิงปฏิบัติการในการเก็บตัวอย่างพืช โครงการพัฒนาและถ่ายภูมิปัญญาการผลิตพืชท้องถิ่นตามวิถีพอเพียง บ้านท่ายูง ตำบลตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง โดยมี คุณมานี แก้วชนิด เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้รักษ์ป่าต้นน้ำบ้านท่ายูง