ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 2 พ.ค.61 ถึงวันที่ 2 พ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการโครงการอพ.สธ. มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 1/2561
 
     
ประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมี (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 1/2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง วันที่ 27 เมษายน 2561