ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 2 พ.ค.61 ถึงวันที่ 2 พ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการค่ายเยาวชนคนเก่งสืบสานภูมิปัญญาการทำนาภาคใต้ ครั้ง 6
 
     
วันที่ 27-29 เมษายน 2561 วัตถุประสงค์เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพสธ.) และเพื่อให้เยาวชนมีความรู้และทักษะการทำนาด้วยข้าวพันธุ์พื้นบ้านแบบครบวงจร โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 74 คน