ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 26 ก.ย.60 ถึงวันที่ 26 เม.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการสืบสาน สร้างสรรค์ พืชภูมิปัญญาพื้นบ้าน เพื่อสุขภาวะชุมชนกงหรา จังหวัดพัทลุง วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน
 
     
ได้ทำการศึกษาพืชท้องถิ่น จำนวน 78 ชนิด และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 147คน แบ่งออกเป็น เกษตรกร 37 คน นักเรียนนักศึกษาจากภายนอก 84 คน ครูผู้สอนสถานศึกษาในอำเภอกงหรา 5 คน นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ 13 คน