ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 26 ก.ย.60 ถึงวันที่ 26 เม.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อการจัดการทรัพยากรพื้นถิ่นตามวิถีพอเพียง
 
     
การดำเนินโครงการกลุ่มเป้าหมายอาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนบ้านปากเหมือง โรงเรียนบ้านท่าช้าง และโรงเรียนวัดไทรงาม พร้อมทั้งชุมชนในพื้นที่ จำนวน 300 คน การดำเนินการตามกรอบโครงการอพ.สธ. งานที่ 1 การเรียนรู้ทรัพยากร โดยดำเนินการสำรวจพันธุ์พืชท้องถิ่นในโรงเรียน พบว่าโรงเรียนปากเหมืองมีพันธุ์พืช จำนวน 50 ชนิด โรงเรียนบ้านท่าช้าง จำนวน 50 ชนิด โรงเรียนวัดไทรงามจำนวน 40 ชนิด และแหล่งเรียนรู้วิถีเกษตรพอเพียง จำนวน 50 ชนิด รวมทั้งหมด 190 ชนิด