ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 4 เม.ย.60 ถึงวันที่ 24 เม.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงค่ายเยาวชนคนเก่งสืบสานภูมิปัญญาการทำนาภาคใต้ครั้งที่ 5
 
     
ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 56 คน จากจังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา จังหวัดตรัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดปัตตานี เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 36 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 20 คน โดยมีอาสาสมัครในการเป็นพี่เลี้ยงและวิทยากรกระบวนการ จำนวน 35 คน