ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 3 เม.ย.60 ถึงวันที่ 3 เม.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (12-21 มิถุนายน 2558 และ 21-30 สิงหาคม 2558)
 
     
กิจกรรมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
(12-21 มิถุนายน 2558 และ 21-30 สิงหาคม 2558)

           กิจกรรมเผยแพร่ครั้งที่ 1 งานกาชาดประจำจังหวัดพัทลุง ณ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ 12-21 มิถุนายน 2558 จำนวนผู้เยี่ยมชมนิทรรศการตลอดงาน ประมาณ 1,200 คน (ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นิสิตและบุคคลทั่วไป
           กิจกรรมเผยแพร่ครั้งที่ 2 งานทักษิณวิชาการ-เกษตรแฟร์ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ระหว่างวันที่ 21-30 สิงหาคม 2558 จำนวนผู้เยี่ยมชมนิทรรศการตลอดงาน ประมาณ 700 คน (ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นิสิตและบุคคลทั่วไป)