ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 3 เม.ย.60 ถึงวันที่ 3 เม.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อพ.สธ.) ครั้งที่ 1/2558 (12-13 มีนาคม 2558)
 
     
โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อพ.สธ.) ครั้งที่ 1/2558
(12-13 มีนาคม 2558)

           มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง วันที่ 12-13 มีนาคม 2558 ณ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน และศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าทะเลน้อย กลุ่มนักเรียนมัธยมต้นจากโรงเรียนสตรีพัทลุงและผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน เพื่อสนองพระราชดำริ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ตามกรอบการดำเนินงานที่ 3 กรอบกาสร้างจิตสำนึก กิจกรรมการที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช