ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 29 ก.ย.53 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.53
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : เปิดตัวโครงการต้นไม้เพื่อการศึกษา ณ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน (29 ก.ย. 2553)
 
     
เปิดตัวโครงการต้นไม้เพื่อการศึกษา ณ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน (29 ก.ย. 2553)

           เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2553 วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ได้จัดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อมอบทุนโครงการต้นไม้ฯ แก่เยาวชนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา ที่ปลูกต้นไม้ในพื้นที่วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยมีอาจารย์ ดร. วัลลภา คชภักดี รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นจุดเริ่มต้นของโครงปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ อีกทั้งในวันดังกล่าวได้มีพิธีเปิดศูนย์ฝึกอาชีพและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อให้เป็นแหล่งฝึกทักษะอาชีพ แหล่งพักผ่อน แหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของผู้สูงอายุในชุมชนอีกด้วย