โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา  l  พัทลุง
 
 
กิจกรรมโครงการฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
กิจกรรม พ.ศ.2553
กิจกรรม พ.ศ.2554
กิจกรรม พ.ศ.2555
กิจกรรม พ.ศ.2556
กิจกรรม พ.ศ.2557
กิจกรรม พ.ศ.2558
กิจกรรม พ.ศ.2559
กิจกรรม พ.ศ.2560
 
กิจกรรม พ.ศ.2553 กลับหน้าหลัก

กิจกรรมโครงการฯ พ.ศ.2553

วันที่ กิจกรรม
29 ก.ย. 2553 เปิดตัวโครงการต้นไม้เพื่อการศึกษา ณ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน
24 พ.ย. 2553 คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตร่วมปลูกต้นไม้ตามโครงการต้นไม้เพื่อการศึกษา 2,000 ต้น
5 ธ.ค. 2553 โครงการปลูกไผ่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
26 ธ.ค. 2553 โครงการปลูกยางนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
26 ธ.ค. 2553 เยาวชนรอบรั้วม.ทักษิณ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ