โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 1 ธ.ค.60 ถึงวันที่ 1 ธ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร
 
     
วันที่ 30 กันยายน 2560
สืบสาน สร้างสรรค์ พืชภูมิปัญญาพื้นบ้าน เพื่อสุขภาวะชุมชนกงหรา จังหวัดพัทลุง วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชนโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อการจัดการทรัพยากรพื้นถิ่นตามวิถีพอเพียงโครงการค่ายเยาวชนสืบสานภูมิปัญญาการทำนาภาคใต้ ครั้งที่ 5