โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 14 พ.ย.60 ถึงวันที่ 14 พ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรมดูแลต้นไม้ของพ่อ สานต่อพระราชดำริ ชมรมเครดิตยูเนี่ยน นครศรีธรรมราช – พัทลุง – ตรัง ครั้งที่ 2
 
     

กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560

กิจกรรมดูแลต้นไม้ของพ่อ สานต่อพระราชดำริ ชมรมเครดิตยูเนี่ยน 

นครศรีธรรมราช – พัทลุง – ตรัง  ครั้งที่ 2